• Testovanie 5

    • Testovanie 5 2022

     Testovanie 5 v školskom roku 2021/2022 uskutoční 18. mája 2022 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

     Cieľ Testovania 5

     Cieľom Testovania 5 je:

     • získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, overiť úroveň ich vedomostí a zručností, schopností aplikovať poznatky v praktických úlohách a schopností logicky myslieť,
     • poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

     Bližšie info:

     https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5