Navigácia

Streda 20. 2. 2019

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Moravanoch nad Váhom
  Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom
 • +421 33 7719 187

Novinky

 • Jarné prázdniny začínajú v pondelok 25.2.2019 a trvajú do piatku 1.3.2019. Do školy ideme 4.3.2019.

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom so súhlasom zriaďovateľa Obec Moravany nad Váhom pre nedostačujúci záujem zákonných zástupcov detí o MŠ

  p r e r u š u j e

  prevádzku MŠ počas jarných prázdnin

  v dňoch

  25.2.2019 - 1.3.2019

  Materská škola bude opäť v prevádzke od pondelka 4.3.2019.​​​​​​​

 • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a so súhlasom zriaďovateľa

  p r e r u š u j e

  z dôvodu vírusového ochorenia prevádzku materskej školy

  v dňoch
  19.2.2019 – 22.2.2019

 • Srdečne Vás pozývame na karneval, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. marca 2019 o 14:00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom.

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

  ak nám chcete pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z dane, tak všetky potrebné informácie a tlačivá sú dostupné na stránke školy v záložke 2% dane.

  Ďakujeme.

 • Láska a priateľstvo sú v našom živote naozaj dôležité. Preto sme sa rozhodli pripomenúť to aj našim prváčikom a strávili sme s nimi krásny Valentínsky deň.

 • Obec Moravany nad Váhom (Slovenská republika) v spolupráci s obcou Dolní Věstonice (Česká republika)

  v rámci cezhraničnej spolupráce vyhlasuje:

  fotografickú súťaž KRÁSY A BOHATSTVO PRÍRODY REGIÓNU a výtvarnú súťaž ŽIVOT V REGIÓNE.

  Podrobnejšie informácie k súťaži sú uvedené v odkazoch pod textom.

 • Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %): MAT 59,3 SJL 58,4

  Priemerná úspešnosť školy: MAT 68,2 SJL 59,0

 • Dňa 23.1. sa žiaci prvých tried vybrali do Slovenského národného divadla v Bratislave. Videli fantazijnú rozprávku o hrdinoch, drakoch, princeznách aj jazyku s názvom Ako sa Lomidrevo stal kráľom. Atmosféra bola výborná a žiakom sa predstavenie veľmi páčilo.

 • Rande s antickým Gréckom

  Časovú priamku, určovanie storočí, gréckych bohov, spájanie pojmov, dejepisné rébusy a indície – toto všetko pripravil pre šiestakov pán učiteľ Mgr. Matušinský. Riešili totiž úlohy z dejepisnej olympiády z obdobia starovekého Grécka. Piati odvážlivci sa úloh nezľakli a s chuťou sa pustili do boja. Spoločne s antickými hrdinami spojili príjemné s užitočným a zažili pekné popoludnie.

 • Od 14.12. do 15.12. prebiehal na našej škole 24-hodinový NONSTOP turnaj v stolnom tenise. Usporiadateľom 2. ročníka súťaže bola Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom pod záštitou starostu obce Ing. Petra Hulmana. Počas turnaja bola výborná "predvianočná" atmosféra a uskutočnili sa aj ligové zápasy.

 • V piatok 14.12. prebiehali na našej škole tvorivé dielne. Pripravili ich p. učiteľky pri príležitosti blížiacich sa Vianoc. Veľmi pekne ďakujeme všetkým žiakom, ktorí prispeli svojimi nápadmi. Osobitné poďakovanie patrí p. Španárovej, ktorá nám pripravila cesto a žiačkam Španárovej, Noškovej, Korošovej a Širokej, ktoré pomáhali deťom vyrábať vianočné výrobky.

 • Operačný program Ľudské zdroje
  13. 12. 2018 ROZHODNUTIE O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
 • Dňa 6.12. si p. učiteľky pripravili pre prvákov "Mikulášske tematické vyučovanie". Čítali a písali o Mikulášovi, počítali príklady s Mikulášom a keďže boli poslušní Mikuláš im nakoniec priniesol sladkú odmenu. Mikuláš potešil všetky deti a zavítal aj do ostatných tried.

 • Dňa 5.12 sa na našej škole uskutočnila tradičná Mikulášska súťaž v šplhu. Výsledky:

  Kategória: 1. a 2. ročník dievčatá Kategória: 1. a 2. ročník chlapci

  1. miesto Natália Gašparíková 1. miesto Samuel Páleník

  2. miesto Lea Křenová 2. miesto Samuel Široký

  3. miesto Tamara Julinyová 3. miesto Matúš Baláž

  Kategória: 3. a 4. ročník dievčatá Kategória: 3. a 4. ročník chlapci

 • Dňa 29. novembra sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Viedne. Navštívili Dom mora a Pokladnicu. Nakoniec sa zastavili na vianočných trhoch pri radnici.

 • V týždni od 15.11.2018 sa v našej škole uskutočnil zber papiera.

  Výherca: trieda 4.B

  Ocenení jednotlivci:

  Alex Čelín, Emília Matejková, Samo Sebastian Švec, Eliška Octová, Laura Štefancová

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zberu papiera zúčastnili.

 • Exkurzia bola určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci navštívili Pamätný dom Jána Hollého na Dobrej Vode - dom, do ktorého prišli navštíviť Jána Hollého Štúr, Hurban a Hodža, aby dostali súhlas na uzákonenie spisovnej slovenčiny. V Pamätnom dome Ľ. Štúra v Modre si žiaci prezreli expozície venované životu a dielu Ľ. Štúra.

 • Dňa 27.11. sa uskutočnila prednáška na tému Mosty – funkčné klenoty krajiny. Tejto prednášky sa zúčastnili žiaci 8. ročníka. Počas nej získali nové poznatky o architektúre miest a mostov z celého sveta. Následne im bola ponúknutá aktivita, pri ktorej sa zahrali na architektov mostov. Pri nej mali navrhnúť nový most, ktorý by mal viesť cez rieku Váh a spájal mesto Piešťany s okolím. Následne ho aj skonštruovali a odprezentovali pred celou triedou. Túto prednášku usporiadala Mestská knižnica mesta Piešťany.

 • Ako vznikali podľa povestí názvy slovenských riek, liečivých prameňov a kúpeľov oboznámil našich piatakov spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti a zberateľ a autor povestí Igor Válek. Pútavou formou vtiahol piatakov do sveta rozprávok a povestí. Do sveta, kde na rozdiel od reality, stále víťazí dobro nad zlom. Žiaci pekne reagovali, boli aktívni a ich správanie bolo na úrovni. Viacerí preukázali, že aj v dnešnom svete počítačov a mobilov je kniha ich priateľom a príjemným spoločníkom. Beseda bola realizovaná v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany.

 • Dňa 19.11. sa v školskom klube detí uskutočnil výtvarný workshop s p. Kosánovou. Zúčastnili sa ho žiaci 2., 3. a 4. ročníka. Podujatie bolo realizované v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany. Pre deti mali pripravený zaujímavý program. Rôznymi hrami upútali ich pozornosť a ukázali im ako žijú deti so zmyslovým handicapom. Deťom sa workshop veľmi páčil.

  Podobné aktivity zažili naši žiaci 3. ročníkov priamo v Mestskej knižnici v Piešťanoch. Vypočuli si úryvok z knihy Psík, ktorý chodí do práce. Oboznámili sa s prácou a povinnosťami slepeckých vodiacich psov. Zistili, ako ťažko je ľuďom, ktorí nevidia.

 • Dňa 15.11. navštívila náš školský klub detí pani spisovateľka Gabriela Futová. Deti si v jej podaní vypočuli rozprávku o princeznej Bezvláske a podľa vlastnej fantázie pomaľovali hlavu Bezvlásky. Na záver si deti mohli zakúpiť knihu, ktorú im pani spisovateľka vlastnoručne podpísala. Podujatie bolo realizované v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany.

 • Náš školský klub 15.11. navštívil ilustrátor Matúš Maťátko. Deťom zaujímavou a pútavou formou predstavil svoju tvorbu prostredníctvom knihy Lapinovci z letiska. Neostalo však iba pri rozprávaní, ale deti dostali možnosť priamo sa zapojiť do tvorby spolu s pánom ilustrátorom. Vytvorili krásne a veľmi zaujímavé masky a komixy. Táto návšteva bola pre deti veľkým prínosom, rozvinula ich fantáziu a tvorivosť. Deti mali možnosť si túto knihu i zakúpiť. Podujatie bolo realizované v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany.

 • Žiakom 9. ročníka určite pomôžu pri výbere ďalšieho štúdia - testy profesijnej orientácie. Tieto testy, so súhlasom zákonného zástupcu, absolvovali žiaci pod vedením odborného psychológa z CPPP a P z Piešťaň dňa 18.10.2018.

 • Žiaci 9. ročníka pripravili pre žiakov nižších ročníkov výstavu k 100. výročiu vzniku ČSR. Rozdelili si udalosti a osobnosti, ktoré pod odborným dohľadom Mgr. D. Matušinského obsahovo aj vizuálne spracovali. Naučili sa pracovať s rôznymi historickými prameňmi, hľadali súvislosti a význam vzniku ČSR pre formovanie moderného slovenského národa. Vrcholom ich snaženia bol odborný seminár, na ktorom prezentovali svoju tému a vymenili si skúsenosti so spôsobom práce. Svoje prezentačné zručnosti využili aj na to, ako spojiť udalosti, ktoré sa odohrali na začiatku minulého storočia, so súčasnosťou. Reportáž o tejto aktivite našich deviatakov si možno pozrieť na TV Karpaty.

 • Dňa 25.10.2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili tematickej geografickej exkurzie vo Hvezdárni Partizánske. Exkurzia bola zameraná na rozšírenie poznatkov o Zemi a vesmíre. Žiaci absolvovali odborný výklad a praktické ukážky pohybov Zeme a Mesiaca. Mali možnosť nahliadnuť do kupoly, ktorá slúži na pozorovanie vesmírnych telies a zoznámiť sa s výskumnou prácou pracovníkov hvezdárne.

 • Posledný októbrový a prvý novembrový týždeň sa niesli v tvorivom duchu. Pani Jana Bayer si pripravila pre našich žiakov tvorivé dielne, na ktorých ich zasvätila do práce s hlinou.

 • Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Preto 26.10. žiaci 2.A a 4.A triedy navštívili babky a dedkov v Domove dôchodcov. Potešili ich milým slovom, básničkami a pesničkami.

 • Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme s našimi prvákmi vyrobili krásne jesenné pozdravy pre starších ľudí v našej obci, ktoré sme im potom doručili osobne do schránok.

  Motto:

  „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

 • Koncom októbra sme v školskom klube privítali vzácnu návštevu. Navštívil nás pán Jobus spolu so svojím synom a priniesol k nám množstvo ľudových hudobných nástrojov. Deti tak mali možnosť vidieť ako vyzerá drombita=pastiersky roh, gajdy, rôzne píšťalky, fujara, okarina, ozembuch, bubon, šalmica a veľa ďalších. Na záver si deti vyskúšali aké ľahké alebo naopak ťažké je hrať na takýchto nástrojoch. Vďaka milej návšteve deti prežili zábavné a najmä poučné popoludnie.

 • 26.10. si žiaci 4.A urobili Deň zdravej výživy. Na desiatu si doniesli zdravú desiatu (žiadne sladkosti či slané lupienky) ovocie, zeleninu a na pitie nesladené nápoje. Ponúkli sa jablkami a jablčnými koláčikmi od starej mamy. Nakoniec využili svoju fantáziu pri zhotovovaní zábavnej zdravej desiaty.

 • V piatok 19.10. sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Dňa otvorených dverí na SOŠ v Rakoviciach. Ich študenti nás previedli po celom areáli školy. Žiaci mali možnosť vidieť aranžérske práce, navštívili sme skleník s rajčinami a paprikami, obdivovali historickú budovu sýpky, ktorá je prerobená na múzeum a konajú sa v nej aj spoločenské akcie študentov. Zaujímavá bola návšteva biologického a chemického laboratória. Pedagógovia si pripravili zaujímavé prezentácie o fungovaní školy a skoro v každej miestnosti mali pre nás nachystané občerstvenie. Škola je situovaná v krásnom parku, išlo o veľmi príjemnú návštevu.

 • V dňoch 19.10. a 22.10. 2018 sme s našimi prvostupniarmi strávili Deň jablka. Pripomenuli sme si prečo sú jablká také zdravé a prečo nám tak chutia. Vyučovanie sa tiež nieslo v znamení jablka. Počítali sme jabĺčkové príklady a plnili jabĺčkové úlohy. Celý deň sa po škole šírila lákavá vôňa vanilky a škorice z prinesených dobrôt. Pochutili sme si na jablkových koláčikoch a iných dobrotách vyrobených z jabĺk. Pripravili ich naši žiaci spolu s ich rodičmi alebo starými rodičmi. Patrí im za to naša veľká vďaka - všetkým nám veľmi chutili.

 • Dňa 18.10. sa žiaci 3.A a 3.B zúčastnili v Mestskej knižnici v Piešťanoch na podujatí Celé Česko-Slovensko číta deťom. Českí a slovenskí autori čítali zo svojej tvorby.

 • 17.10. sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili v Mestskej knižnici v Piešťanoch interaktívnej putovnej výstavy – Osmijankova literárna záhrada. Hlavným Osmijankovým mottom je čítanie hrou.

  Najprv spoznali Osmijankov životopis – jeho narodenie a rodostrom. Našli cestu cez močiar skladaním prísloví. Potom ich tu čakali dobrodružné záhradné práce – strom Rozprávkovník Kristy Bendovej, Šifrovník na odkliatie zakliatej princeznej, opravili Veršoplôtiky, odhalili obyvateľov stromu, zasiali semienka knihokvetov. Po práci si oddýchli čítaním v záhradnom domčeku. Kráľovský kvet sa im odmenil svojou krásou. Žiaci tak zistili, že v dnešnom pretechnizovanom svete nemusí interaktivita prebiehať len cez počítač a na interaktívnej tabuli.

 • Dňa 6.10. 2018 sa naši žiaci z turistického a environmentálneho krúžku zúčastnili turistického podujatia - Bananskej BUĎ - FIT. Cestou z Banky cez Obrázkovú horu na Ahoj čistili Bananský náučný chodník. Na Ahoji ich čakala odmena guláš a špekačky.

 • Dňa 1. októbra sa žiaci 2.A a 2.B triedy zúčastnili exkurzie do súkromného etnografického múzea ZA KRAKOVSKÚ BRÁNU, ktoré sa nachádza v obci Krakovany. Múzeum dokumentuje život nielen obyvateľov obce Krakovany, ale aj priľahlých dedín.

  17.10. sa žiaci 4.A a 4.B. tiež zúčastnili exkurzie do Etnografického múzea ľudovej kultúry v Krakovanoch. Prezreli si bohaté exponáty zo života ľudí v minulosti. Spoznali aj zručnosť našich predkov v umení vyšívania, výroby čipky a šití odevov. Dozvedeli sa veľa zaujímavého o spôsobe ich života, (aj o živote detí), o ich práci, vzdelávaní, obliekaní, spôsobe bývania, prania a kúpania, prípravy jedla a stravovania. Žiaci mohli porovnať neľahký život našich predkov so životom v súčasnosti. Zaujímavé bolo rozprávanie o dobrých medziľudských vzťahoch a vzájomnej pomoci medzi ľuďmi, na čo často v súčasnosti zabúdame.

 • Tak ako každý rok – tak i tento, privítali deti zo školského klubu pani jeseň ŠARKANIÁDOU.

  Vďaka teplému jesennému počasiu a príjemnému vetríku sa vzniesli k oblohe mnohé rôznofarebné šarkany. Niektoré si deti priniesli z domu, no boli i také, ktoré si deti vyrobili samé.

 • Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sme si aj v našej škole pripomenuli dôležitosť mlieka a mliečnych produktov pre naše zdravie. Žiaci prvého stupňa sa počas jedného dňa dozvedeli nové informácie, ochutnali mliečne výrobky, súťažili a vytvorili krásne plagáty a výtvarné práce.

 • 26.9.2018 sa na našej škole uskutočnil program pri príležitosti Medzinárodného dňa jazykov. Naše pozvanie prijali študenti Gregor Koprna, ktorý v rámci výmenných pobytov Rotary klubu strávil mesiac v Indii a Nicholad Beach, ktorý momentálne absolvuje ročný pobyt na Slovensku a študuje na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Študenti žiakom 6., 7., 8. a 9. predstavili svoje prezentácie, v ktorých priblížili svoje študijné pobyty v daných krajinách v anglickom jazyku. Následne mali žiaci možnosť klásť otázky v anglickom jazyku a spýtať sa na ich pocity, zážitky a skúsenosti. Týmto programom si žiaci nielen pripomenuli význam vzdelávania v oblasti cudzích jazykov, ale si aj precvičili svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.

 • V spolupráci s Mestskou knižnicou v Piešťanoch zavítala v utorok 25.septembra medzi deti v školskom klube pani Katarína Kosánová, ktorá deťom predstavila rôzne detské časopisy. Prečítala im pútavý príbeh z časopisu Slniečko a spoločne s deťmi vytvorila papierový prístav plný farebných lodiek. Na záver vyrobila krásnu trblietavú „vodnú hračku“, ktorú deťom venovala na pamiatku.

 • Dňa 24.9. sa žiaci 8. a 9. ročníka po prvýkrát zúčastnili predstavenia v anglickom jazyku s názvom Hrdinovia s podtitulom Detský čin roka. Predstavenie sa nieslo v komicko - vážnej nálade, na konci už bolo každému jasné, kto sú skutoční detskí hrdinovia - tí, ktorí dokážu pomôcť zachrániť ľudský život.

 • V piatok 7.9. zažili naši žiaci deň plný športu a zábavy v prostredí rekreačného zariadenia Prašník. Okrem zábavy sa dozvedeli aj množstvo nových a zaujímavých informácií.

 • Dňa 7.9. sa na našej škole uskutočnila beseda so spisovateľkou, herečkou a moderátorkou Bibianou Ondrejkovou o knihe Rozprávky o dievčinke Julke. Deťom sa beseda veľmi páčila a za odmenu si domov odniesli knižku aj s autogramom.

 • prítomní boli hostia

  Ing. Peter Hulman, starosta obce Moravany nad Váhom

  Mária Koláriková, starostka obce Ducové

  Jana Myjavcová, starostka obce Hubina

  JUDr. Magdaléna Kuciaňová, poslankyňa NR

  Ján Forgáč, zástupca starostu obce Moravany nad Váhom

 • budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

  R O Z H O D N U T I E o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 • V júni sa žiaci druhého stupňa našej školy zúčastnili praktickej ukážky programovania a práce s 3D tlačiarňou v Školskom výpočtovom stredisku v Piešťanoch. Spoznali históriu 3D tlačiarni, dozvedeli sa, aké parametre sú dôležité pri výbere 3D tlačiarne a akú treba podporu operačného systému a tlačového softvéru. Vyskúšali si navrhovanie a usporiadanie 3D objektov a následne ich 3D tlač.

 • na Výtokoch

 • 31. máj 2018

  Výsledková listina

  1. ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom - 211 bodov

  2. ZŠ Holubyho 15, Piešťany - 144 bodov

  3. ZŠ F.E. Scherera, Piešťany - 131 bodov

  4. ZŠ Školská 4, Vrbové - 101 bodov

  5. ZŠ Dolní Věstonice - 84 bodov

 • ROZPRÁVKA O EZOPOVI - Penzión Tematín 23.5.

  PUTUJEME ZA GRÉCKYMI BÁJAMI - 6. trieda 24.5.

  Ľubomír Feldek, Miroslav Cipár, Katarína Feldeková

 • V našej obci pribudnú ďalšie miesta pre škôlkarov prostredníctvom projektu "Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Materskej školy, Moravany nad Váhom". Celkové oprávnené výdavky boli schválené vo výške 324 900 eur, výška nenávratného finančného príspevku je 299 155 eur.

 • Jednou z aktivít DŇA ZEME bolo aj pozeranie filmu BIELY BIM, ČIERNE UCHO a vzťahu človeka a zvieraťa.

 • ktorý je jedným z najobľúbenejších vrcholov v lokalite Bielych Karpát. Lákadlom Veľkého Lopeníka je hlavne rozhľadňa a výhľady z nej. Vzhľadom na to, že je rozhľadňa vybudovaná na hraniciach, je aj akýmsi symbolom priateľstva medzi Čechmi a Slovákmi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou v Moravanoch nad Váhom
  Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom
 • +421 33 7719 187

Fotogaléria