•  

     Stručný opis projektu:

     Cieľom malého projektu je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva spoločného územia prostredníctvom vytvorenia uceleného tematického produktu a rozvoj medziľudských cezhraničných vzťahov.

      

     FOND MALÝCH PROJEKTOV

      

     Konečný užívateľ:

     Obec Moravany nad Váhom

     Názov malého projektu:

     Po stopách Moravianskej a Věstonickej Venuše

     Program spolupráce:

     Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

     Špecifický cieľ:

     2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

     Obdobie realizácie projektu:

     01/2019 – 12/2019

     Hlavný cezhraničný partner:

     Obec Dolní Věstonice

     Výška NFP zo zdrojov EÚ :

     19 108,66 EUR

     Výška NFP zo ŠR :

     2 248,07 EUR

      

     Stručný opis projektu:

      

     Cieľom malého projektu je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva spoločného územia prostredníctvom vytvorenia uceleného tematického produktu a rozvoj medziľudských cezhraničných vzťahov.

      

     V rámci malého projektu uskutočnia nasledovné hlavné aktivity:

     1.Realizácia spoločných mediálnych produktov propagujúcich spoločné územie a jeho atraktivity (propagačné video, reklamný spot, inzercia),

     2.Obstaranie a distribúcia propagačných materiálov a nástrojov publicity pre širokú verejnosť (reklamný leták),

     3.Obstaranie vybavenia pre potreby malého projektu (digitálne fotoaparáty – 2ks, PC – 1ks),

     4.Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované formou doplnkových aktivít (návšteva v obci  Moravany nad Váhom, návšteva v obci Dolní Věstonice, vydávanie elektronického časopisu).

      

     Miesto realizácie: Obec Moravany nad Váhom a Obec Dolní Věstonice.

      

     Cieľovou skupinou malého projektu sú obyvatelia a návštevníci cezhraničného regiónu.

      

     Realizáciou projektu sa dosiahne nasledovná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa:

     Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo.