• Zvyšovanie čitateľských, prírodovedných a matematických zručností a gramotností na ZŠ v Moravanoch nad Váhom.

    •  

     Cieľom predkladaného projektu je zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na ZŠ v Moravanoch nad Váhom.

     Prijímateľ: Základná škola s materskou školou, Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom

     Názov projektu: Zvyšovanie čitateľských, prírodovedných a matematických zručností a gramotností na ZŠ v Moravanoch nad Váhom

     Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

     Kód projektu v ITMS2014+: 312011S201

     Obdobie realizácie: 09/2019 – 08/2022

     Výška NFP: 57 822,25 EUR

      

     Stručný popis projektu:

     Cieľom predkladaného projektu je zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na ZŠ v Moravanoch nad Váhom.

     Projekt pozostáva z 3 hlavných aktivít:

     1. Zvyšovanie čitateľských, prírodovedných a matematických zručností a gramotností žiakov - prostredníctvom mimoškolskej činnosti,

     2. Vzdelávanie a rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov ako nástroj rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov –pomocou pedagogických klubov,

     3. Riadenie/koordinácia projektu – prostredníctvom interného projektového tímu (projektový manažér, finančný manažér, manažér monitorovania, administratívny pracovník).

     Priamymi cieľovými skupinami predkladaného projektu sú:

     • žiaci základnej školy v Moravanoch nad Váhom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
     • pedagogickí a odborní zamestnanci základnej školy (podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) v Moravanoch nad Váhom.

     Miestom realizácie projektu je základná škola v Moravanoch nad Váhom.

     Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov:

     • P0451 Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti: 58
     • P0455 Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti: 52
     • P0449 Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov poabsolvovaní programu: 48
     • P0278 Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií: 11
     • P0279 Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie: 10

      

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

     v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      

      

     www.esf.gov.sk                                              www.minedu.sk