• Názov projektu: Modernejšia škola

    • Dotácia poskytnutá z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zameraná na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách

     Poskytnutá dotácia: 29.520,- Euro

     Cieľom je vytvoriť príjemné prostredie pre žiakov modernizáciou vnútorných priestorov školy, a to modernizáciou tried,  vytvorením oddychových zón v triedach či modernizáciou spoločných priestorov. 

     Naša škola využila dotáciu na vytvorenie oddychových zón na chodbách školy a zariadila dve triedy moderným nábytkom s vytvorením oddychového kútika v jednej z nich. Tak sa vytvorili pre žiakov vhodné podmienky na zážitkové učenie či prácu v skupinách, vytvoril sa priestor na rozvoj otvorenej partnerskej komunikácie, aktívneho relaxu aj s možnosťou zahrať si spoločenské hry a zároveň zmysluplne a aktívne tráviť voľný čas počas prestávok na chodbách školy.