• OZNAM

    • Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2023/2024

      

     Riaditeľ ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom, Na Výhone 188/16, Moravany nad Váhom oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2023/2024 sa budú prijímať

     od 02. 05. 2023 do 03. 05. 2023

     v čase od 11:00 hod. do 16:00 hod.

     v Materskej škole Moravany nad Váhom, Na Výhone 111/14, MNV

                                                 

     Žiadosť o prijatie dieťaťa nájdete na www.zsmoravany.sk , alebo si ju môžete prevziať priamo v materskej škole.

     Podávanie žiadostí:

     • žiadosť vložte do poštovej schránky
     • alebo zašlite na email zastupcams@zsmoravany.sk
     • prípadne podajte elektronickú žiadosť na www.zsmoravany.sk/register
     • v súlade s platnou legislatívou, musí byť žiadosť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa

      

     Podmienky prijímania detí do MŠ v zmysle § 59, § 59a Zákona č. 245/2008 Z. z.:

     • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. deti, ktoré k 31.08.2023 (vrátane) dovŕšia piaty rok veku a majú trvalé bydlisko v obci Moravany nad Váhom (spádová MŠ)
     • ostatné deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej MŠ
     • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
     • deti od troch rokov postupne od najstaršieho po najmladšie
     • deti mladšie ako tri roky budú prijaté v prípade, že bude voľná kapacita MŠ

      

     O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy rozhodne riaditeľ školy do 30.06.2023.

      

     PaedDr. Ing. František Glos, PhD. v.r.

     riaditeľ ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom

    • OZNAM

    • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  Moravany nad Váhom so súhlasom zriaďovateľa  v súvislosti s prejaveným záujmom zákonných zástupcov detí o materskú školu počas jarných prázdnin oznamuje, že

      

      

     prevádzka MŠ v týždni 20.02.2023 – 24.02.2023 bude

      

     zabezpečená pre riadne zapísané deti

      

      

      

     Deti budú sústredené v dvoch triedach B a C. Zoznamy detí sú záväzné a nemenné.

    • OZNAM

    • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  Moravany nad Váhom so súhlasom zriaďovateľa  v súvislosti s prejaveným záujmom zákonných zástupcov detí o materskú školu počas jarných prázdnin oznamuje, že

      

      

     prevádzka MŠ v týždni 28.2.2022 – 4.3.2022 bude

      

     zabezpečená pre riadne zapísané deti

      

      

      

     Deti budú sústredené v dvoch triedach B a C , nebudú sa premiešavať počas celého týždňa. Zoznamy detí sú záväzné a nemenné.

    • OZNAM

    • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  Moravany nad Váhom so súhlasom zriaďovateľa Obec Moravany nad Váhom v súvislosti so zvýšenými sezónnymi ochoreniami detí a  pre nedostačujúci záujem zákonných zástupcov detí o MŠ  počas jesenných prázdnin 

       

     p  r  e  r  u  š  u  j  e

       

     prevádzku MŠ počas jesenných prázdnin 

       

     v dňoch 28.10.2021 (štvrtok) a 29.10.2021 (piatok)

      

     Veríme, že sa počas tohto obdobia deti v domácom prostredí preliečia a stretneme sa v  utorok 2.11.2021 v plnom počte a zdraví, kedy bude opäť prevádzka MŠ spustená.

      

      

      

     PaedDr. Ing. František Glos, PhD.

     riaditeľ ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom

    • OZNAM

    • Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

      

     Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Moravany nad Váhom Na Výhone 188/16, 922 21 Moravany nad Váhom v súlade s § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č.308/2009 Z. z. oznamuje, že

                                                                  

     žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú prijímať  od 4. mája do 7. mája 2021

      

     Podávanie žiadostí:

     1. e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na: zastupcams@zsmoravany.sk                                              

     2. poštou na adresu materskej školy (ZŠ s MŠ Na Výhone 111/14, 922 21 Moravany nad Váhom)

     3. elektronickým podaním  do elektronickej schránky (ZŠ s MŠ Na Výhone 188/16 Moravany nad Váhom)

     Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

     Prílohou žiadosti o prijatie do MŠ je  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bez ktorého je žiadosť neplatná.

     Žiadosť si môžete stiahnuť na webovej stránke školy: www.zsmoravany.sk (v sekcii materská škola, dokumenty na stiahnutie)

     Prednostne sa budú prijímať deti:                                                                                           

     -          pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. deti, ktoré do 31.8.2021 (vrátane)  dosiahnu 5 rokov veku a majú trvalé bydlisko v obci Moravany nad Váhom (spádová MŠ)                         

     -          pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a nie sú zo spádovej MŠ


     Ostatné podmienky:

     V prípade zvýšeného záujmu a po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné sa bude postupovať nasledovne:

     -          deti zamestnancov ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom v priamom rade

     -          deti s trvalým pobytom Moravany nad Váhom podľa veku zostupne

     -          deti, ktoré majú v MŠ súrodenca podľa veku zostupne

     -          mladšie ako 3 roky s trvalým pobytom Moravany nad Váhom v prípade, že   bude voľná kapacita MŠ

     -          deti podľa veku zostupne

      

     Riaditeľ ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.

      

     PaedDr. Ing. František Glos, PhD. ,v. r.

     riaditeľ ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom

    • OZNAM

    • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ  Moravany nad Váhom so súhlasom zriaďovateľa Obec Moravany nad Váhom pre nedostačujúci záujem zákonných zástupcov detí o MŠ

     p  r  e  r  u  š  u  j  e

     prevádzku MŠ počas veľkonočných  prázdnin  

     dňa 1.4.2021 a dňa 6.4.2021


     Prevádzka MŠ bude opäť pokračovať od  stredy 7.4.2021

      

     v. r. PaedDr. Ing. František Glos, PhD.

     riaditeľ ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom

    • OZNAM

    • Voľba člena Rady školy za zákonných zástupcov detí materskej školy pri ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom

      

     V Moravanoch nad Váhom 28.9.2020

     V zmysle volebného poriadku pre voľby do Rady školy v Moravanoch nad Váhom podľa časti I. bod 2 boli do Rady školy navrhnutí nižšie uvedení rodičia. Vzhľadom na výnimočnú situáciu pandémie COVID - 19 sa voľby uskutočnia tajným hlasovaním v jednotlivých triedach A, B, C, D zvlášť. Voľby začínajú 29.09.2020 o 7:00 hod.. Hlasovanie bude ukončené 30.09.2020 o 16:00 hod.. Prosíme Vás aby ste zvolili (označili zakrúžkovaním) na hlasovacom lístku iba jedného kandidáta. Ďakujeme za Váš hlas.

     Kandidáti:

     1. Jana Klačková
     2. Petra Kuhajdová
     3. Peter Franek
    • OZNAM

    • Z dôvodu prevencie pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní sa na začiatku školského roka 2020/2021 neuskutoční hromadné rodičovské stretnutie.

     Z tohto dôvodu Vám dávam do pozornosti:

     1. Oboznámte sa so Školským poriadkom materskej školy 

     (na stránke: www.zsmoravany.sk , v časti Materská škola)

     Je k nahliadnutiu v tlačenej verzii v dennej miestnosti novej prístavby MŠ.

     1. Oboznámte sa so Školským vzdelávacím programom MŠ ,,Zvedavko“

     (na stránke: www.zsmoravany.sk , v časti Materská škola)

     Je k nahliadnutiu v tlačenej verzii v dennej miestnosti novej prístavby MŠ.

     1. V jednotlivých triedach svojim podpisom prosím potvrďte, že ste boli informovaní s obsahom Školského poriadku MŠ a Školského vzdelávacieho programu MŠ pre školský rok 2020/21  najneskôr do 30.9.2020.
     2. Zákonný zástupca dieťaťa predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
     3. Do MŠ môže byť prijaté  len zdravé dieťa.
     4. V prípade, že má dieťa zdravotné ťažkosti (alergia, astma a pod.), je potrebné predložiť lekárske potvrdenie o tomto ochorení.
     5. Vaše dotazy a pripomienky je možné konzultovať s pani učiteľkami na triede, alebo so zástupkyňou MŠ p. Seleckou na čísle 09010 383 483 v čase 11.00 – 12.00 hod., alebo podľa dohodnutého termínu.

      

     Predbežne zisťujeme Váš záujem o krúžkovú činnosť detí. Chceli by sme i v tomto školskom roku pokračovať v úspešnom projekte Malý konštruktér, kurze Angličtiny Rozvoj kognitívnych schopností s dôrazom na reč (tzv. logopédie). Prihlášky treba vypísať aj v prípade, že ste už na krúžok chodili.

     • Do stredy 30.9.2020 nahláste na triedach B, C, D váš záujem o kurz „Malý konštruktér“ pod vedením   kvalifikovaných a skúsených lektorov C&M Piešťany, ktorí sú špeciálne školení na prácu s deťmi        
     • zážitkové učenie pomocou prezentácie na interaktívnej tabuli a praktických príkladov
     • deti sa zoznámia s rôznymi témami a na postavenom modeli pochopia ich fungovanie
     • precvičujú si priestorové vnímanie a matematické zručnosti
     • zlepšia si jemnú motoriku a komunikáciu
     • vnímajú základy dizajnu a proporčnosti
     • oboznamujú sa s konštrukčnými súvislosťami      
     • vyučovanie 1 krát mesačne v priestoroch materskej školy pod vedením metodika Brick by Brick
     • cena 2,00 € / vyučovacia hodina (platba ročne)

     Upozornenie:

     Deti, ktoré navštevovali kurz inštruovaných lego-hodín Malý konštruktér v školskom roku 2019/2020  majú k dobru 5 hodín = kredit 10 Eur, takže za kurz v tomto školskom roku nebudú platiť 20 Eur, ale len 10 Eur.

      

     • Do stredy 30.9.2020  nahláste na triedach B, C, D váš záujem o kurz „Angličtiny“ pod vedením  kvalifikovaných a skúsených lektorov C&M Piešťany, ktorí sú špeciálne školení na prácu s deťmi          

     - hravá, interaktívna forma s dôrazom na komunikáciu v angličtine

     - vyučovanie v poobedných hodinách

     - vyučovanie 2 krát týždenne po 30 min. v priestoroch materskej školy

     - výučbové materiály schválené Ministerstvom školstva SR

     - cena 1,40 € / vyučovacia hodina, (platba mesačne podľa počtu absolvovaných hodín)

     - jednorazová investícia na jeden školský rok = 11 Eur – pracovný zošit  

        

     • Do stredy 30.9.2020 nahláste na triedach B, C, D váš záujem o kurz „Rozvoj kognitívnych schopností s dôrazom na reč“ pod vedením Mgr. Paučekovej zo Súkromného centra špeciálno  - pedagogického poradenstva  Piešťany.

     - v poobedných hodinách

     - 2 krát do mesiaca po 20 minút, v logopedickej miestnosti v MŠ

     - skupinovou formou (2 – 3 deti súčasne)

     - spolupráca s centrom je bezplatná  

      

     Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za Vaše doterajšie rešpektovanie   a dodržiavanie všetkých opatrení. Buďme k sebe i naďalej navzájom ohľaduplní. Spoločnými silami všetko zvládneme.

      

           Mgr. Milada Selecká, zástupkyňa MŠ

      

     Školský poriadok 2020/2021 SP_2020-21___dodatky_1__2.pdf

     Zvedavko 2020/2021 SkVP_-_Zvedavko_2020.pdf

    • Organizácia  a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre školský rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

    • Povinnosti zákonného zástupcu:

     ·         Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní a odvádzaní dieťaťa do/z materskej školy. V priestoroch materskej školy má rúško, dodržiava dostatočný odstup, dezinfikuje si ruky. Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.

     ·         Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy predkladá dotazník monitorovania zdravia dieťaťa. Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

     ·         Privádza dieťa do materskej školy osobne. Na prevzatie svojho dieťaťa z MŠ môže písomne splnomocniť aj osoby, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.

     ·         Zákonný zástupca, alebo sprevádzajúca osoba dieťaťa vstupuje do budovy len v nutnom prípade za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. Celkový čas  vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy (šatňa detí) by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúce osoby sa nezhromažďujú pred materskou školou ako i v areáli materskej školy. Po prevzatí dieťaťa nie sú povolené hry na dvore materskej školy.

     ·         Na základe záveru ranného zdravotného filtra pani učiteľka v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie.

     ·         Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu, pomôcok z domáceho prostredia, stravy a pitia do materskej školy.

     ·         Do skrinky  svojho dieťaťa zabezpečí  menom označené rúško.

     ·         Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchovno-vzdelávacom procese bezodkladne oznámi príčinu jeho neprítomnosti na tel. čísle 0910 483 383 (materská škola).

     ·         Bezodkladne nahlási zástupkyni pre MŠ karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom alebo hygienikom.

     ·         V prípade úmyselného zatajenia zmeny zdravotného stavu svojho dieťaťa, preberá na seba plnú právnu zodpovednosť.

     ·         Dodržiava pokyny upravujúce  Organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre školský rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

     Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania:

     ·         Materská škola sa v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí.

     ·         Zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov, osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Bude sa dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

     ·         Ak to dovolia poveternostné podmienky  prevažná väčšina aktivít s deťmi sa bude organizovať  v exteriéri, či už v areáli školy, alebo mimo neho.

     ·         Textilné uteráky sa nebudú používať, nahradia ich jednorazové papierové.

     ·         Materská škola až do odvolania nebude organizovať  žiadne spoločné akcie – besiedky, divadielka a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. V nevyhnutnom prípade bude realizovať podujatie len na úrovni skupiny detí v triede, alebo v exteriéri a bez prítomnosti zákonných zástupcov.

     ·         Materská škola v rámci svojej prevádzky o 8.00 hod. uzamyká vstup do tried.

      

     Stanovené podmienky sú v súlade s odporúčaniami ministerstva školstva, a vzťahujú sa na základné prevádzkové podmienky materskej školy po dobu trvania potreby epidemiologických opatrení a odporúčaní. Dokument upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských predpisov. 

    • Organizácia prevádzky a vnútorný režim materskej školy od 1. 6. 2020 do konca školského roku 2019/20

    • Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7.00 hod. –16.00 hod.

     Deti navštevujúce materskú školu na základe záujmu zákonného zástupcu a kritérií určených ministrom školstva sú rozdelené na dve skupiny s maximálnym počtom 15 detí v jednej skupine. Vytvorená skupina sa nebude počas týždňa meniť, k zmene môže dôjsť až nasledujúci týždeň. Dochádzka je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.


     Čítať ďalej

   • OZNAM

    • Vážení rodičia,

     vyjadrenie o záujme/nezáujme umiestniť dieťa od 1.6.2020 do materskej školy je nevyhnutné potvrdiť vypísaním dotazníka. Vyplnený dotazník pošlite buď na email: zastupcams@zsmoravany.sk, alebo vhoďte do poštovej schránky materskej školy najneskôr do piatka 22.5.2020. Ďakujem za pochopenie, aktuálne vás budeme informovať o ďalšom postupe.

     Selecká, zástupkyňa pre MŠ

     Dotaznik_MS.pdf

      

   • OZNAM