• Dôležité informácie

    • Konzultačné hodiny: Pondelok 13:35 – 14:20, Piatok 07:30 – 08:15

     Mailový kontakt: zemanky@gmail.com

      

     PROBLÉMY, s ktorými sa môže žiak alebo rodič obrátiť na výchovnú poradkyňu:

     • zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich
     • problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy
     • výber strednej školy
     • informácie o stredných školách a o prijímacom pokračovaní na stredných školách
     • zaradenie dieťaťa so zdravotným, telesným postihnutím do bežnej ZŠ
     • vzdelávanie detí s poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia a pod.) v bežnej ZŠ
     • vzťahy medzi spolužiakmi
     • vzťahy medzi učiteľom a žiakom
     • šikanovanie, týranie, drogová závislosť, prípadne iné závislosti

     Testovanie9

     Testovanie 9 2024 sa uskutoční dňa 20. marca 2024 z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra.

     Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríla 2024.

     Bližšie informácie:

     https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

     Aký je cieľ Testovania 9?

     • Porovnávať výkony žiakov v testoch - ranking.
     • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
     • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
     • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

     Aký druh testu sa používa?

     NR-test (rozlišovací, porovnávací, test relatívneho výkonu):

     • rozdeľuje žiakov podľa úspešnosti,
     • výsledkom je usporiadanie žiakov do poradia,
     • najdôležitejšie je poradie žiakov,
     • používa sa v meraniach veľkého rozsahu na zhrňujúce a štandardizované testovanie (napr. na výstupe zo ZŠ, externá maturita),
     • nie je to bežný školský test (písomka, koncoročná previerka, zápočtový test a pod.).

      

     Užitočné stránky

     www.svs.edu.sk

     www.potrebyovp.sk

     www.dualvkocke.sk

      

     Duálne vzdelávanie

      

     Dual letak Trnavsky kraj.pdf

     Vzor ucebna zmluva.pdf