• Profil školy

    • SÚČASNOSŤ  ŠKOLY

     Od 1. 7. 2004 došlo k zlúčeniu základnej školy s materskou školou. Zriaďovateľom sa stal Obecný úrad v Moravanoch n./V. Škola zabezpečuje dôkladnú predškolskú prípravu a poskytuje základné vzdelanie školopovinným deťom.

     Vo zvýšenej miere zabezpečuje vyučovanie cudzích jazykov tým, že na I. stupni je zavedený jazykový variant. Na zlepšenie jazykových vedomostí žiakov sú na I. i II. stupni zavedené nepovinné predmety anglického a nemeckého jazyka, prínosom v tomto smere je i záujmová a krúžková činnosť.

     Realizáciou projektu Infovek a jeho podprojektu "Otvorená škola" prispieva škola k vzdelávaniu prostredníctvom informačno - komunikačných  technológií v rámci povinného vyučovania i mimo neho. Počítače a internet využívajú žiaci, deti MŠ a v popoludňajších hodinách sú sprístupnené priestory a prostriedky pre verejnosť.