• Pomôcka pre rodičov

     1. Podpora
        • vytvoriť si spoločne s dieťaťom týždenný rozvrh tak, aby sa vzali do úvahy online hodiny všetkých detí a tiež čas, ktorý potrebujú venovať samostatnej príprave a relaxu
        • vytvoriť optimálne prostredie pre učenie sa vášho dieťaťa - vypnúť rušivé prvky
        • podporovať snahu školy a učiteľov pri online vzdelávaní
     2. Informovanosť
        • informovať sa o spôsobe komunikácie medzi dieťaťom a učiteľmi
        • informovať školu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré žiakovi bránia v plnení súčasnej formy vzdelávania
        • vytvoriť si kontakt s ďalšími rodičmi z triedy a príležitostne komunikovať
     3. formy vzdelávania
        •  v prípade, že Vaše dieťa nemôže z rôznych príčin pracovať online, poskytnite túto informáciu triednemu učiteľovi a dohodnite  s ním komunikáciu, odovzdávanie domácich úloh, testov...
        •  ak Vaše dieťa nebude pracovať online, ale bude v dohodnutých termínoch plniť svoje povinnosti, ráta sa takáto jeho aktivita ako účasť na vyučovacej hodine
     4. Technické vybavenie
        • ak je to možné, zabezpečiť dieťaťu potrebné vybavenie pre účasť na online hodine (hardware, software)
        • pomôcť dieťaťu pri práci vo vybranom nástroji pre komunikáciu - v prípade potreby osloviť školu (v škole boli žiaci vyškolení, ako sa prihlasovať a pracovať v prostredí Edupage a Zoom)
        •  je potrebné, aby žiaci mali vytvorený svoj vlastný žiacky účet na Edupage – prihlasovacie údaje dostali na začiatku šk. roka 2020/2021
     5. Materiály
        • v prípade potreby vypracovania domácich úloh zvážiť online verziu voči tlačenej
        •  ak sa to nedá, úlohy treba vypracovať písomne a dohodnutým spôsobom odovzdávať  triednemu učiteľovi