• Rada školy

    • Rada školy pri ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom – na obdobie máj 2021 až máj 2025

     pozostáva z týchto členov:

     Mihaliková Lenka – zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
     predseda

     Ing. Baláž Pavel – zástupca rodičov MŠ

     Benechová Veronika - zástupca rodičov ZŠ
     podpredseda

     Mgr. Galková Ingrid - zástupca zriaďovateľa

     Galová Emília - zástupca zriaďovateľa

     PaedDr. Kazík Miroslav, PhD. – zástupca Obecného zastupiteľstva

     Lehutová Marianna – zástupca pedagogických zamestnancov MŠ

     Ing. Majerská Katarína - zástupca rodičov ZŠ

     Mgr. Psalmanová Viera – zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ

     Mgr. Starovičová Daniela - zástupca zriaďovateľa

     Ing. arch. Zachar Marcel - zástupca rodičov ZŠ