• Profil verejného obstarávateľa

    •          V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. Zadávanie zákaziek je zabezpečované v zmysle smernice o verejnom obstarávaní:

     Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú: 

     1.     zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - http://www.uvo.gov.sk/.

     2.     zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - http://www.uvo.gov.sk/

     3.     zákazky podprahové podľa § 99, § 95 a § 25 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile na svojej webovej stránke. 

     4.     zákazky s nízkymi hodnotami

     Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:   

     1.     verejná súťaž (VS) 

     2.     užšia súťaž (US)

     3.     rokovacie konanie (RK)

     4.     súťažný dialóg (SD) 

     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

      Oficiálny názov:

     Základná škola s materskou školou Moravany nad Váhom

      Adresa:

      Na Výhone 188/16

      IČO:

      37836781

      DIČ:

      2021604684

      Banka:

      Prima banka Slovensko, a. s.

      Účet:

      5225353002/5600

      Telefón:

      033/7719187

      

      E-mail:

     zsmoravany@zsmoravany.sk

      

      Web:

     http://www.zsmoravany.sk