• PLÁN výchovnej komisie na školský rok 2020/2021

   • Výchovná komisia (VK)  je poradný orgán, ktorého cieľom je spolupracovať a pomáhať vedeniu školy, pedagogickým pracovníkom a rodičom pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov žiakov. Jej úlohou je posudzovať a riešiť priestupky žiakov proti vnútornému poriadku školy a zároveň aktivizovať žiakov na odstránenie a zmenu svojho nežiaduceho správania. Žiakom dáva možnosť predísť uloženiu negatívnych výchovných opatrení ešte pred klasifikáciou.

    Hlavné úlohy výchovnej komisie

     • Prevencia sociálno-patologických javov ako sú agresivita, šikanovanie, zanedbávanie školskej dochádzky, týranie v rodine, závislosti.
     • Poradenstvo a pomoc rodičom, žiakom a učiteľom pri riešení výchovno-vzdelávacích, osobných a osobnostných problémov.
     • Upozorňovanie rodičov na nevhodné správanie žiakov, ktoré je v rozpore so školským poriadkom.
     • Upozorňovanie príslušných inštitúcií a orgánov na problémy v rodine (podozrenie na týranie, zanedbávanie školskej dochádzky).
     • Posudzovanie závažného porušovania školského poriadku, prerokúvanie opakovaných výchovných problémov a problémových situácií, navrhovanie riešení a opatrení na odstránenie negatívnych javov riaditeľovi školy a pedagogickej rade.

     

    Členovia VK:

     • zástupca vedenia školy,
     • triedny učiteľ,
     • výchovný poradca,
     • zákonný zástupca žiaka,
     • žiak (zvážiť jeho prítomnosť).

    Činnosť výchovnej komisie

    • Komisia skúma príčiny rôznych negatívnych javov, zhoršenia prospechu alebo správania žiakov a využíva vo svojej práci také formy práce, ktoré umožňujú získanie objektívnych informácií a pomáhajú tak pri skvalitňovaní výchovnej práce školy.
    • Výchovná komisia zasadá na požiadanie vedenia školy, triedneho učiteľa alebo iného člena pedagogického zboru podľa potreby priebežne počas celého školského roka 2020/2021.