• Zelená škola

    • V tomto školskom roku 2021/2022 sme sa opäť zapojili do programu Zelená škola.

     Zelená škola patrí do celosvetovej siete ekoškôl, ktorých medzinárodným garantom je

     Nadácia FEE – Foundation for Environmental Education.

     Školy s označením “Eco-School” pracujú pod hlavičkou tejto organizácie po celom svete.

     Na Slovensku tento program koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť environmentálnovýchovných organizácií ŠPIRÁLA.

     Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

      • schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;
      • spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;
      • kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;
      • byť tvoriví, aktívni a zvedaví;
      • prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

      

     Program Zelená škola odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a realizuje sa pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

     Ciele programu:

     • robiť, čo učíme
     • učiť inak
     • zmeny vo fungovaní škôl robiť spoločne.

     Pre úspešnú realizáciu programu je potrebná podpora vedenia školy a participácia učiteľského zboru, nepedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov/študentov.

     Školy za svoje úsilie, splnenie cieľov vo vybranej téme a dosiahnuté zmeny vo fungovaní, inovácie vo výučbe a participáciu získavajú medzinárodný certifikát a vlajku Zelená škola. Už raz sme vlajku získali, veríme, že sa nám to podarí opäť.

      

     7 krokov Zelenej školy:
     1. Kolégium Zelenej školy
     2. Environmentálny audit školy
     3. Environmentálny akčný plán
     4. Monitoring a hodnotenie
     5. Proenvironmentálna výučba
     6. Informovanie a zapojenie komunity
     7. Eko - kódex

     Naša škola si vybrala prioritnú tému VODA. Veríme, že naši žiaci môžu získať viac než len formálne vzdelanie. Chceme prostredníctvom zážitkového učenia rozvíjať tvorivé a kritické myslenie žiakov.